Диагностика АПАРАТ ОБЕРОН и МЕТА ТРОН

Апарат Метатрон „Оберон”

Диагностиката „Оберон“ е по- висш клас диагностика в сравнение с:

•    Компютърната томография

•    Ултразвуковите изследвания

•    Ядрено-магнитния резонанс

Диагностиката Метатрон Оберон е:

    с по-високо ниво на активност и то-точна в конкретния момент;

    с по-високо ниво на оптимална регулация чрез специалната програма;

•    

Диагностиката Метатрон Оберон се характеризира с:

•    изместване на характеристиките на по-високо ниво и състояние на напрежение на регулаторните системи;

•    астенизация на регулаторните системи;

•    компенсирани нарушения на механизмите за адаптация и тяхната корекция;

•    декомпенсация на механизмите за адаптация; корекция на изразени патологични състояния и медикаментозно лечение (хранителни добавки, „химия" или биоенерготерапия).

Апаратът Метатрон Оберон позволява:

•    да се получи качествена оценка на функционалното състояние на организма под формата на топически анализ;

•    да се проконтролира ефективността и резултатите от различни методи на терапевтично въздействие;

•    да се оценят адаптивните способности на организма;

•    да се провежда анализ на динамиката на измененията във функционалното състояние на организма по време на лечение;

•    да се установи първичното огнище на функционалното нарушение;

•    да се оцени характера на палотогията, като се използват експертни системи;

•    да се оценят основните параметри на хомеостазата.

Уникалните възможности на апарата МЕТАТРОН ОБЕРОН:

•    тестване с помощта на резонансна камера на ефективността, биологичната съвместимост и поносимостта на различни медицински препарати;

•    определяне на алергичната обремененост на организма на пациента /алергени/;

•    разчитане на цифровото изражение на компенсаторните реакции на организма след приемане на лечебни препарати;

•    „мета-терапия" - оказване на терапевтично въздействие чрез лазерен скенер върху зоните на проекция на поразените органи;

•    информационна терапия /метапатия/.

Конструкцията на апарата осигурява абсолютна безопасност за пациента и обслужващия персонал. За разлика от ЯМР и компютърната томография NLS-анализът не изисква полета с високо напрежение, а и такива с високочестотно излъчване, което се използва при УЗИ. Методът е перспективен за изучаване на метаболизма на клетъчно ниво. От всички методи на апаратна диагностика NLS дава картина, която е най.близо до патологоанатомичната. Това заедно с безвредността допринася за бързото развитие на метода на NLS-диагностиката.

Апаратът за телеметрична обработка на данните за нелинеен анализ Метатрон Оберон е предназначен за:

    за експресно тестване състоянието на организма;

    за регистриране на измененията в органите и хистологичните структури;

    за провеждане на динамичен контрол върху състоянието на хомеостазата;

    за прогнозиране етапите на лечение и развитието на усложнения;